İngilizce'de Tensler

TENSES IN ENGLISH

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE
    * Türkçe anlamı geniş zamandır.
    * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır.
    * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO  /  He,She,It = DOES alır, fiil ek almaz. (-es, -ies, -s)
    * Olumlu cümlelerde özneden sonra fiile He,She,It için (-es, -ies, -s) ekleri eklenir. I,We,You,They ek almaz.
    - Fiil “ss,sh,ch,x,o” ile bitiyorsa ‘-es’ eklenir. [kisses]
    - Fiil bir sessiz ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa ‘y’ düşer, ‘-ies’ eklenir. [studies]
    - Fiil bir sesli ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa fiile ‘s’ eklenir. [says]
    - Olumsuz cümlelerde He,She,It’e ‘Does’ eklendiği için yukarıdaki ekleri almaz.
    * Never,Seldom,Rarely gibi zarflar olumsuz anlam taşıdığı için bunların olduğu cümlede Don’t,Doesn’t kullanılmaz.
   
KULLANIMI :
# Her zaman yapılan işleri, alışkanlıkları anlatır.
[I run everyday]
    # Doğal olaylar ve her zaman geçerliliği olan olayları anlatır.
[Water boils at 100 C]
    # Gelecek zaman zarflarıyla kullanılırsa gelecek zaman belirtir.
[The president visits here next month]
    # Şu anı ifade ederken kullanılır.
[Fatih is very exhausted]
    # Atasözleri için kullanılır.
[A rolling stone doesn’t gather moss]
    # Öyküleme yaparken kullanılır.
[Fatih conquers İstanbul in 1453...]
    # Gazete başlıklarında geçmiş zaman belirtir.
[Trabzonspor beats Fenerbahçe]

KULLANILAN SIKLIK ZARFLARI :
    -Always : Her zaman, daima.               
    -Usally : Genellikle.
    -Often : Sıklıkla.
    -Frequently : Sık sık.
    -Sometimes : Bazen.
    -Occasionally : Ara sıra.
    -Rarely : Nadiren.
    -Seldom : Pek az.
    -Never : Asla.
KULLANILAN YAYGIN ZAMAN İFADELERİ :
    -Every (day,week,year,…) : Her (gün,hafta,yıl,…)
    -About (1,2,3,…) times a (day,week,year,…) : (günde,haftada,yılda,…) hemen hemen (1,2,3,…) defa.
    -Now and then : Er geç.
    -From time to time : Zaman zaman.
    -Every other day : Her geçen gün.
    -Almost every (day,week,year,…) : Hemen hemen her (gün,hafta,yıl,…)2) THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
    * Türkçe anlamı şimdiki zamandır.
    * Özne + am,is,are + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
    * I = AM , He,She,It = IS , We,You,They = ARE alır.

KULLANIMI :
    # Konuşma anında devam eden işleri anlatır.
[They are painting the house]
    # Gelecekte planlanmış bir durum belirtir.
[We’re going on a holiday next week]
    # Geçici durumlar için kullanılır.
[He’s unemployed these days]
    # Tekerrür eden olaylar için kullanılır.
[She is always losing her eyewear]
    # Konuşanın kararlılığını belirtir.
[You aren’t going anywhere]

SIK KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI :
    -At the moment : Şimdilik
    -At presrnt : Şimdiki.
    -Currently : Halen.
    -Still : Henüz.
    -Now : Şu an.

3) THE SİMPLE PAST TENSE
    * Türkçe anlamı ’di’li geçmiş zamandır.
    * Özne + Fiil [(+ : 2/-ed)(-,? : 1)] + obje şeklinde kullanılır.
    * Sadece olumlu cümlelerde fiil düzenli ise fiilin 2. hali, düzensiz ise fiile ‘-ed’ eklenerek kullanılır.Olumsuz , Olumlu/Olumsuz Soru cümlelerinde “ DID,DIDN’T ” eklenir ve fiilin 1. hali kullanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte belli bir anda yapılmış ve tamamlanmış işleri anlatır.
[He broke the vase yesterday]
    # Geçmişte birbirini izleyen olaylar için kullanılır.
[He went to İzmir,visited Ephesus and saw the mediterian sea]
    # Geçmişte belli bir süre devam etmiş olayları anlatır.
[He was the prime minister from ’94 to ‘98]
    # Geçmişteki alışkanlıkları ifade eder.
[He smoked cigarette since ‘96]
    # Bazı cümlelerde ‘did’ Verb(1)’den önce kullanılarak vurgulama yapılır.
[She did fall down]

KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
    -Last (day,week,year,…) : Geçen (gün,hafta,yıl,…)
    -(a week,a month,a year,…) Ago : (bir hafta,bir ay,bir yıl,…) Önce
    -Yesterday : Dün4) THE PAST CONTINUOUS TENSE
    * Türkçe karşılığı geçmişte şimdiki zamandır. (-yor du)
    * Özne + Was/Were + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
    * I,He,She,It = WAS , We,You,They = WERE alır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte belli bir anda devametmekte olan işleri anlatır.
[I was studying lesson at 8 o’clock yesterday]
    # Geçmişte iki zaman noktası arasında devam etmekte olan işleri anlatır.
[He was swiming from 3 to 5 o’clock]
    # Geçmişte oluş zamanları kesişen iki sürekli olayı anlatır.
** bu yapıda WHEN / JUST AS , AS / WHİLE gibi bağlaçlar kullanılır.
1-When / Just As + Past Tense(yan cümle) , Past Cont. Tense(temel cümle)
[When / Just as I left home, they were watching tv]
      -Past Cont. Tense(temel cümle) , When / Just As + Past Tense(yan cümle)
[I was watching tv, when / just as my brother left home]
    2-While / As + Past Cont. Tense(yan cümle) , Past Cont. Tense(temel cümle)
[While / As I was studying lesson, she was washing dishes]
      - Past Cont. Tense(temel cümle) , While / As + Past Cont. Tense(yan cümle)
[I was washing dishes, while / as he was studying lesson]

5) THE PRESENT PERFECT TENSE
    * Türkçe karşılığı yoktur. [Geçmişte başlamış, etkisi halen devam eden işleri anlatır]
    * Özne + Have / Has + Fiil[3] + obje şeklinde kllanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte başlayıp halen devam eden işleri anlatır.
[He has lost his book.(still it’s lost)]
    # Geçmişteki bir olayı zaman belirtmeden ifade etmek için kullanılır.
[Have you found your book?]
    ** Cevap verirken eylemin ne zaman gerçekleştiğinden eminsek SİMPLE PAST TENSE kullanırız.
[Yes I found it yesterday]
    # Geçmişte başlamış olmakla birlikte etkisi halen devam eden işlerde kullanılır.
[He has just finished his homework]
    # Yapılan işin halen aynı zaman dilimi içinde olma durumunda kullanılır.
[I have sold many computers this week]
    # Tekrarlanan veya alışkanlık haline gelmiş işlei anlatırken kullanılır.
[He has always visited his aunt]

KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
    -So far / Up till now / Up to the present : Şu ana kadar.
    -Before now : Daha önce.
    -Ever / Never : Hiç.
    -Since : -den beri.
    -Yet : Henüz.
    -Still : Halen.
    -Already : Hali hazırda, tamamen.
    -Lately / Recently : Son zamanlarda, Geçenlerde, Kısa zaman öncesine kadar.
    -For : [I lived abroad for 8 years.(Artık değil)]
              [I have been abroad for 8 years.(Halen öyle)]


6) THE PRESENT PERFECT CONTİNUOUS TENSE
    * Türkçe karşılığı yoktur.
    * Özne + Have / Has Been + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
    * Soru sözcüğü olarak genellikle ‘HOW LONG’ kullanılır ve cevap verirken de ‘FOR’ ve ‘SINCE’ kullanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte başlamış, konuşma anında da devam eden işleri anlatır.
[We have been talking over the unemployment problem since this morning]
    # Tekrarlanan eylemler için kullanılır.
[Workers have been blackmailing their employers every night for a month]
    # Yarıda kalmış veya henüz tamamlanmış işleri anlatırken kullanılır.
[I’ve been painting this house for a month]

**COMPARİNG OF PRESENT PERFECT & PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE**
a) Present Perfect : Eylem bitmiş veya bitmek üzere.
    [I’ve painted this house.(Boyama bitti)]
b) Present Perfect Continuous : Eylem halen devam etmekte.
    [I’ve been painting this house.(Boyama bitmedi)]

7) THE PAST PERFECT TENSE
    * Türkçe karşılığı yoktur.
    * Özne + Had + Fiil [3] + Obje şeklinde kullanılır.
    * Tüm özneler ‘HAD’ ile kullanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte olup bitmiş iki olaydan birincisini anlatır.
[They had had lunch before I came]
    # Dolaylı anlatımda Present Perfect ve Simple Past yerine kullanılır.
[Erol said : ‘I have learned English. => Erol said that he had learnt English]
[Erol said : ‘I learned English. => Erol said that he had learnt English]
    # Geçmişte belli bir ana kadar sürmüş olan işleri anlatır.
[By the time he set up his own work, he had exper,enced many difficulities]
    #Gerçekleşmemiş umut ve dilek ifadelerinde kullanılır.
[Ihad expected that he would be able to pass the exam, but he couldn’t]

**Past Tense’i  Past Perfect Tense’e Bağlayan Bağlaçlar**
    -Before : Bu bağlaç Past Tense’li cümleciklerde kullanılırken ana cümle Past Perfect olur.
[Before the police arrived, the thieves had already gone avay]
    -After : Bu bağlaç Past Perfect’li cümlecikte kullanılırken ana cümle Past Tense olur.
[After he had revised his book, he sent it to the publisher]
    -As soon as : [We left home, as soon as(olur olmaz) the earthquake had happened]
    -By the time / Till / Untill : -e kadar anlamında kullanılır.
[By the time / Till / Untill the emergency team came, the man had died]
    -When : [He had married when he won the lottery]8) THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
    * Türkçe karşılığı yoktur.
    * Özne + Had Been + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte yapılan iki eylemden birincisinin sürekliliğini anlatır.
[It had been snowing for 5 day so we couldn’t go out]
    # Present Perfect Continuous gibi tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.
[I had been looking for you everyday for a week]
    # Dolaylı anlatımda Past Continuous ve Present Perfect Continuous yerine kullanılır.
[Mete said : ‘I have been working here for 8 years => Mete said that he had been working there for 8 years]

9) THE SIMPLE FUTURE TENSE
    * Türkçe karşılığı Gelecek Zaman’dır.
    * Özne + Will + Fiil [1] + Obje şeklinde kullanılır.

KULLANIMI :
    # Gelecekte yapılmak istenen eylemleri, niyetleri belirtmek için kullanılır.
[I’ll have a picnic]
    # Resmi ifadelerde genellikle programlanmış olaylar için kullanılır.
[The summit will start two weeks later]
    # Tahmin, umut, beklenti ve varsayım ifadelerini belirtmek için kullanılır.
[I expect the foodstuff will be available next week]
    # Karakteristik özellikleri ifade etmek için kullanılır.
[She’ll enter the room, find my bookcase and read for two hours]
    # Belirsizlik ifade ederken kullanılır.
[He won’t need any asistant]
** BE GOING TO**
    * Will’e nazaran daha fazla kesinlik belirtir.(Ne yapılacağına önceden karar verilmiş, plan yapılmıştır)
[They are going to build a garage]
    * Gelecekte bir olayın olacağına dair kesin işaretler varsa kullanılır.
[Look at those clouds! It’s going to rain]
    * Was / Were Going To ise bunun Past halidir. İşin planlanıp daha sonra yapılmadığını anlatırken kullanılır.
[He was going to buy a new car but he couldn’t afford it]

10) THE FUTURE CONTINUOUS TENSE
    * Türkçe karşılığı Gelecekteki Şimdiki Zamandır.
    * Özne + Will be + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

KULLANIMI :
    # Gelecekteki belirli bir zamanda devam edecek olayları anlatır.
[By this time next month we’ll be swimming]
    # Gelecekte planlanmış olayları anlatır.
[They’ll be attending English courses next summer]
    # Kibarca soru sorarken kullanılır.
[Will you be bringing the guitar in here]
11) THE FUTURE PERFECT TENSE
    * Türkçe karşılığı yoktur.
    * Özne + Will have + Fiil [3] + Obje şeklinde kullanılır.

KULLANIMI :
    # Bir eylemin gelecekte belli bir zamandan önce yapılmış olacağını belirtirken kullanılır.
[By the end of this year we’ll have learnt English]

KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI
    -By, By then, By the time, By this time(next year, month, week...)

12) FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
    * Türkçe karşılığı yoktur.(-yor olmuş olacak)
    * Özne + Will have been + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

KULLANIMI :
    # Geçmişte başlayıp, gelecekte belirli bir zaman noktasına kadar devam edecek eylemleri ifade etmek için kullanılır.
[By June, I’ll have been working here for a year]***SEQUENCES OF TENSES***
    Karmaşık cümlelerde ve bağlaçkullanılan cümlelerde ana cümle ile yan cümle arasında zaman uyumu olması gerekir.
    Bu zaman uyumu ;

PRESENT => Present
        Future
        Present Perfect
        Present Continuous

PAST        =>  Past
        Condıtıonal
        Past Perfect
        Past Contınuous

PRESENT PERFECT => Present
PAST PERFECT =>         Past

                    Şeklinde sağlanır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !